Klachten

De mening van ouders en oudercommissies vinden wij belangrijk en nemen wij serieus. We zijn blij met complimenten, maar ook met klachten doen we ons voordeel. Ons doel is in alle gevallen het verbeteren van onze dienstverlening. Heb je een meningsverschil of een klacht? Bespreek deze dan allereerst met de direct betrokkene(n), de pedagogisch medewerker of de manager. De meeste klachten worden zo het snelst opgelost. Kom je er niet uit in een gesprek? Of wil je direct een klacht indienen? Dan kan dat via klachten@peuterenco.nl.

Klachtenverslag

Volgens de Wet Kinderopvang draagt de houder van een kindcentrum zorg voor een verslag dat wordt opgesteld over het voorgaande jaar. Hierin worden ten minste een aantal vaste onderwerpen beschreven (artikel 1.57b). Dit openbaar jaarverslag wordt vóór 1 juni toegezonden aan de GGD Rotterdam Rijnmond. Voor ouders is het jaarverslag inzichtelijk in het ouderportaal.

Externe klachtafhandeling

Als je geen contact op wil nemen met De Rotterdamse Peuterschool, kun je je ook direct wenden tot een externe organisatie. Het staat ouders en oudercommissies vrij om voor informatie, advies of mediation contact op te nemen met het Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of een geschil aan te melden bij de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Hier vind je het Reglement geschillencommissie kinderopvang op de website van de Geschillencommissie.

De Rotterdamse Peuterschool heeft ook een klachtenreglement voor ouders. In dit klachtenreglement staat de werkwijze van De Rotterdamse Peuterschool bij het behandelen en registreren van signalen en klachten van ouders beschreven. Klik hier om het klachtenreglement te lezen.

Privacyreglement

Bij inschrijving vragen wij naar een aantal persoonlijke gegevens. De Rotterdamse Peuterschool gaat uiteraard zeer zorgvuldig om met deze informatie. Om je privacy te garanderen, heeft De Rotterdamse peuterschool een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is een praktische uitwerking van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierin vind je onder meer de regels en afspraken over je persoonsgegevens, zoals de verwerking ervan, het recht op inzage en de wijze van bewaren. Klik hier om de privacyverklaring te lezen.

 

Q