Pedagogisch beleid

Pedagogische doelstelling en uitgangspunten

Spelend leren, dat is wat De Rotterdamse Peuterschool kenmerkt. Ontdekken, onderzoeken, experimenteren… we stimuleren de natuurlijke nieuwsgierigheid van ‘onze’ peuters. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving stimuleren we hen om de wereld om hen heen te verkennen en de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. De kern van onze doelen en hoe we die denken te realiseren wordt in dit inleidende hoofdstuk beschreven.

 

Ons pedagogisch doel

De Rotterdamse Peuterscholen van Peuter&Co bieden een voor ouders en peuters vertrouwde en veilige omgeving waar we peuters spelenderwijs stimuleren om stappen te zetten in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en weerbare leden van de samenleving. Kerndoel is het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor peuters en hen voor te bereiden op een succesvolle schoolloopbaan. We onderschrijven het primaire doel van het Rotterdamse onderwijsbeleid: een vliegende start voor elke Rotterdamse peuter ongeacht afkomst of levensbeschouwing!

Opvoeden en het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling is primair de verantwoordelijkheid van ouders. De peuterschool is dan ook een aanvulling op de thuissituatie en biedt peuters extra ontwikkelingsmogelijkheden. De Rotterdamse Peuterschool is niettemin ambitieus. We beschouwen onze voorzieningen als een uitdagende pedagogische ontwikkelplek waar we in nauwe samenwerking met ouders en het basisonderwijs streven om elk kind de kansen te bieden op een succesvolle (school)loopbaan en een bijdrage te leveren aan een gelukkig leven.

De Rotterdamse Peuterschool werkt nauw samen met het basisonderwijs. Vrijwel al onze voorzieningen zijn, niet zonder reden, gehuisvest in basisscholen. We zijn overtuigd van het belang van de doorgaande leerlijn voor peuters en kleuters. Dat geldt in bijzondere mate voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Niet voor niets is er sprake van V V E: Voor- en Vroegschoolse educatie met als doel om minimaal tot groep 3 kinderen extra ontwikkelmogelijkheden te bieden.

Onze ontwikkel filosofie

De opvoedingstheorie van professor Riksen-Walraven is een belangrijke inspiratiebron voor het pedagogisch handelen op De Rotterdamse Peuterschool. De volgende vier uitgangspunten vormen hierbij de basis:

  • De Rotterdamse Peuterschool biedt peuters emotionele veiligheid.
  • De Rotterdamse Peuterschool biedt peuters gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
  • De Rotterdamse Peuterschool biedt peuters gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.
  • De Rotterdamse Peuterschool biedt peuters gelegenheid om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Naast deze algemene uitgangspunten, die de basis vormen voor goede kinderopvang in Nederland, kenmerkt de aanpak op de peuterscholen van Peuter&Co zich ook door de aandacht voor de motorische en creatieve ontwikkeling van peuters en, heel nadrukkelijk, de ambitie om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen en hen daarbij te ondersteunen. Concreet geformuleerd:
 

  • De Rotterdamse Peuterschool laat peuters bewegen en stimuleert een gezonde leefstijl.
  • De Rotterdamse Peuterschool boort het creatieve talent van peuters aan.
  • De Rotterdamse Peuterschool is de educatieve partner van ouders en betrekt hen actief bij activiteiten en het ontwikkelprogramma.
  • De Rotterdamse Peuterschool bereidt peuters voor op de basisschool door, onder andere, aandacht te besteden aan ontluikende gecijferdheid en ontluikende geletterdheid.

Onze werkwijze

Ieder kind is uniek. Juist die eigenheid biedt, mits bewust aangesproken, de mogelijkheden voor ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In dat ‘bewust aangesproken’ zit de kern van onze werkwijze. Wij denken dat een peuter pas echt gestimuleerd wordt in zijn of haar ontwikkeling wanneer we niet altijd ingrijpen of oplossingen bedenken, maar de peuter zelf laten ontdekken en ervaren. Op De Rotterdamse Peuterschool sluiten we aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van peuters. Onze werkwijze kenmerkt zich niet door ‘stilzitten’ maar door ‘bewegen’, niet door ‘afblijven’ maar door ‘pak maar’, niet door ‘stil zijn’ maar door ‘vertel maar’…

We benaderen peuters als individu door aan te sluiten bij hun individuele behoeften en in te gaan op initiatieven. Maar op De Rotterdamse Peuterschool laten we hen ook ervaren wat de toegevoegde waarde van het samenzijn in een groep is. We leren peuters met andere peuters en volwassenen om te gaan en hun sociale kanten te ontwikkelen. Zelfstandig, zelfredzaam, creatief en sociaal… dat zijn de kenmerken van de burger van de 21ste eeuw. Aan de vorming van die burger dragen wij een steentje bij.

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door bewust spelend leren. Dat betekent dat we ook willen zien of en op welke manier peuters zich ontwikkelen. We werken daarom opbrengstgericht. Niets is zo inspirerend dan te zien hoe peuters door bewust pedagogisch handelen stappen zetten in hun ontwikkeling. Op De Rotterdamse Peuterschool sluiten we doelgericht en bewust aan bij wat een kind nodig heeft.Peuters ontwikkelen zich razendsnel, maar ook in eigen ritme. Bij het ontwikkelaanbod is het van groot belang dat dit ritme wordt gevolgd. We gebruiken hiervoor als basis het peuterstappen-model dat ontwikkeld is door Peuter & Co gebaseerd op 4 stappen uit het CED-model: data, duiden, doelen, doen.

Door deze stappen cyclisch te doorlopen wordt de kwaliteit van het ontwikkelaanbod en de interactievaardigheden van de peuterschool vergroot en blijvend gemonitord. In de 4D cyclus zit de evaluatie-stap bij het duiden. Tijdens het duiden checken we het geplande ontwikkelaanbod en de ingezette interactievaardigheden: zijn deze uitgevoerd en hebben deze effect gehad op de ontwikkeling van de peuters. Op de peuterscholen van Peuter&Co is deze cyclus geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Daarnaast zijn de stappen van opbrengstgericht werken naast het waarderingskader van de onderwijsinspectie gelegd om structureel te monitoren of we aan de Rotterdamse kwaliteitseisen voldoen.

Bent u geïnteresseerd in ons volledige Pedagogisch Beleidsplan? Klik dan hier

Q